โครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม" รุ่นที่ 33
(New Investors Program for Society : NIP-S 33)

ระยะเวลาอบรม :  ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 – วันที่ 5 มกราคม 2563

สถานที่อบรมณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 4 ซอย งามดูพลี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
  2. ในช่วงเวลาอบรมไม่ติดภาระการฝึกงาน หรือกำลังเข้าอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ อยู่
  3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  4. สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 75 %
  5. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดและตอบคำถามด้วยความตั้งใจ และตรวจสอบรายละเอียดว่าข้อมูลครบถ้วน
  6. ระบบจะทำการปิดรับสมัครเมื่อจำนวนผู้สมัครครบจำนวน